گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : ناظمی
تاریخ تولد :
محل تولد : کاشمر
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی : nazemi@kashmar.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان و پیش دانشگاهی شاهد کاشمر سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :