مهندس سعیده یوسف زاده مغانی
دانشکده : فنی مهندسی
رشته تحصیلی : - هوش مصنوعی

صفحه اصلي