مهندس الهه سلیمانپور
دانشکده : فنی مهندسی
رشته تحصیلی : - هوش مصنوعی

صفحه اصلي