دانشکده : گروه آموزشی :
نام خانوادگی :
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/bahraman
گروه آموزشی : زبان
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3058
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/hosseini
گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 3434
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/ramezani
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 3267
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/soleymanpour
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 1501
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/shabani
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6045
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/abedinpour
گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3084
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/erfaniyan
گروه آموزشی : زبان
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2603
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/ghomenjani
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 4906
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/mohammadhosseininaveh
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 6363
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/mokari
گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1559
آدرس اینترنتی: ostad.kashmar.ac.ir/yousefzadeh
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی مهندسی
بازدید : 1937
1
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

ذکر صلوات
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک «راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید» به اعضای هیات علمی، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات، کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1394/11/12]
کلیه حقوق این سایت در اختیار مرکز آموزش عالی کاشمر می باشد